Kassiani's Baptism September 2, 2012
SAM_1485
SAM_1490
SAM_1494
SAM_1504
SAM_1510
SAM_1515
SAM_1520
SAM_1527
SAM_1536
SAM_1540
SAM_1541
SAM_1545
SAM_1555
SAM_1561
SAM_1573
SAM_1576
SAM_1588
SAM_1591
SAM_1598
SAM_1662